آموزش AnyDesk

any desk ارتباط بین دو سیستم را برقرار میکند.<br /> نرم افزار any desk یک ابزار ریموت بین دو صفحه نمایش است و باعث ایجاد ارتباط و دسترسی بین دوسیستم در بستر اینترنت میشود </p> <p>Any desk سریعترین نرم افزار کنترل از راه دور سیستم هاست.