تغییرات ورژن HIS

تغییرات ورژن 3.0.7.7 هندل بیماران چند سرویسی در ویزیت شده هاتغییرات ظاهری در لیست ویزیت شده هاهندل خطاهای پرداخت ویزیت شده ها غ فعال سازی تخفیف در ادد سرویس بیمارتغییرات جی کوئری در پرداختتغییر جزیی گزارش پذیرش تغییرات ورژن 3.0.7.6 -بهبود دریافت اقساط برای جلوگیری از خطای کاربر-جستجو اسناد پزشکی تغییرات ورژن 3.0.7.3 1-به چشم [...]

ویروس کرونای جدید (COVID-19)

شیوع ویروس کرونای جدید (یا نویافته) (موسوم به COVID-19) باعث اضطراب افراد زیادی در سرتاسر جهان شده است.چراکه این ویروس شروع به گسترش در تمام جهان کرده است.

تصورات غلط در مورد ویروس کرونا

با توجه به اینکه ویروس کرونا به کشور ما هم وارد شده است و هر لحظه از طریق رسانه های مختلف توصیه هایی برای پیشگیری یا درمان این ویروس به گوشمان می رسد