اصلاح موجودی

۱. جهت موجودی دادن به انبار یا افزایش موجودی انبار و کسر موجودی میتوانید از قسمت مشخص شده استفاده کنید.

 

 

 

۲.ورودی مجازی باعث افزایش موجودی کالا به انبار میشود.

خروجی مجازی باعث کسر موجودی از انبار میشود.

تعداد بسته را باید ۱ وارد کنید.

دقت کنید در هر فرم اصلاح موجودی بیش از ۲۰ قلم را اضافه نکنید.