انتقال کالا از انبار به انبار

۱. برای انتقال کالا بین انبار ها از قسمت مشخص شده استفاده میکنیم.

به طور مثال انتقال از انبار به قفسه یا بالعکس.

 

 

 

۲.با استفاده از دکمه ( + ) کالا از مبدا به مقصد انتقال داده میشود.