تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۲

ورژن ۵۰۹۸
۱-تغییرات در ظاهر صفحه و لوگو ۲-اضافه شدن فیلد نوع درمان و هزینه درمان به اسناد پزشکی در پرونده بیمار ۳-اضافه شدن بخش تشخیص و درمان با قابلیت درج نظر چندین پزشک در پرونده الکترونیک بیمار ۴-اضافه شدن تالار گفتگو به بخش پرونده الکترونیک ۵-ایجاد قابلیت تغییر نام پزشک و مراجعه کننده در پذیرش ۶-تغییر نمایش نام مراجعه کننده و پزشک در خروجی گزارشات ۷-اصلاح گزارش رسید پرداخت پزشک ۸-اضافه شدن نام تکنسین به لیست پذیرش

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

ورژن ۵۰۹۵
۱-اضافه شدن گروه مخاطبین با ظرفیت ۱۰ هزار نفر به بخش پیامک ۲-اضافه شدن نظرسنجی به بخش پیامک

انتشار در :۱۴۰۰/۰۴/۱۴

ورژن ۵۰۹۱
۱-محاسبه تخفیف سهم پزشک و مرکز در مانده مبلغ پذیرش پذیرش بیمه ای و غیر بیمه ای ۲-تصحیح در روند نرم افزار ۳-ظاهر پرینت گزارش سهم پزشک و مرکز ۴-اضافه شدن دستگاه pos صادرات ۵-نمایش مبلغ ما به التفاوت بیمه ای در بازگشت وجه ۶-عدم نمایش ما به التفاوت در بازگشت وجه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

ورژن ۵۰۸۸
۱-اضافه شدن بخش پیامک های دریافتی از سوی بیمار ۲-تصحیح در روند پیام های کنسلی در بخش نوبت دهی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

ورژن ۵۰۸۵
تصحیح در روند نرم افزار

۱۴۰۰/۰۴/۰۱

ورژن ۵۰۸۴
۱-اضافه شدن قابلیت چندپرداختی در بخش پذیرش ۲-اضافه شدن قابلیت تعیین جنسیت در بخش پذیرش ۳-اضافه شدن گزارش پرداخت به پزشک