تنظیمات چاپگر

۱. برای تنظیم پرینتر و انتخاب چاپگر  از منوی تنظیمات ، تنظیمات چاپ را انتخاب کنید

۲. برای تنظیم پرینتر  قیمت زن، باید از لیست انتخاب چاپگر، چاپگر پرفراژ نسخه را انتخاب کنید.

۳. برای تنظیم پرینتر صندوق( فیش پرینتر) باید از لیست انتخاب چاپگر, چاپگر فیش اول و فیش صندوق را تنظیم کنید.

۴.بعد از انتخاب چاپگر مربوطه ، روی دکمه انتخاب چاپگر می زنیم…

۵. و چاپگر مربوطه را از لیست انتخاب کنید در اینجا به طور مثال پرینتر الویتی را از لیست انتخاب کنید.