تنظیمات چاپ بر روی نسخه

۱.برای اینکه موقعیت چاپ  پرینتر را بروی نسخ تامین اجتماعی یا نسخ بقیه بیمه ها تنظیم کنیم میتوانیم از گزینه تنظیم چاپ قیمت بروی نسخ استفاده کنیم.

 

 

۲. در فرم تنظیم  چاپ قیمت برو نسخ می توانیم با انتخاب بیمه موردنظر و تنظیم حاشیه از چپ و حاشیه از بالا ، مکان موردنظر را مشخص کنیم.