تهیه دیسکت بیمه نیرو مسلح

*توجه داشته باشید که قبل از انجام مراحل زیر ، نرم افزار سیناد باید نسخه (۷.۰.۳.۷) باشد