جستجوی نسخ

۱.برای جستجو نسخ در منو پذیرش و صندوق ، جستجو نسخ را انتخاب کنید.

 

 

۲.برای جستجو پذیرش بیمه ای نوع بیمه و زیر بیمه را انتخاب کنید و باز و به دلخواه مشخصات بیمار یا تاریخ را وارد کنید.

امکان حذف نسخه و جستجو نسخ حذف شده برای شما وجود دارد.

و میتوانید انواع پذیرش ها را جستجو کنید.