نرم افزارهای مورد نیاز

نرم افزارهای عمومی

Advanced IP Scanner

دانلود

Adobe Connect

دانلود

KMS.Activator.v1

جهت فعال سازی ویندوز و یا مجموعه آفیس فایل را اجرا کرده و عدد یک را وارد نماییددانلود

نرم افزارهای تخصصی

SQL Server 2014

دانلود

SQL Server 2017 & SSMS

دانلود

HIS Manager

دانلود

SQL Server 2019 & SSMS

دانلود

Auto SQL Backup

دانلود