دیسکت بیمه عادی

۱. برای اینکه بتوانید فایل بیمه(nos) را دریافت کنید میتوانید از گزینه تهیه دیسکت بیمه از منوی بیمه استفاده کنید.

 

 

۲.در فرم تهیه دیسکت بیمه، نام بیمه و نوع نسخه را تعیین کنید ، سپس تاریخ موردنظر را انتخاب کنید و در انتخا گزینه تهیه فایل را انتخاب کنید، فابل بیمه در مسیر مورد نظر ذخیره می شود.