فاکتور خرید

۱.برای ثبت فاکتور های خرید و موجودی دادن به انبار یا قفسه از منو انبار و خرید استفاده کنید.

 

 

 

۲.نام شرکت و نوع فاکتور را انتخاب کنبد.

نیازی به وارد کردن شماره فاکتور نیست.

 

 

۳.اطلاعاتی که مشخص شده را وارد کنید و بار زدن دکمه + کالا انتخاب شده به لیست اضافه میشود.

دقت کنید در هر فاکتور خرید بیش از ۲۰ قلم اضافه نکنید.

 

۴.فاکتور خرید ثبت شده در سیستم را با استفاده از (جستجوی فکتور خرید) میتوانید مشاهده کنید.

 

 

۵.فاکتور خرید های موجود در سیستم را با تعیین شرایط روبرو میتوانید مشاهده کنید.