پذیرش

۱.برای پذیرش نسخه منو پذیرش و صندوق ، پذیرش و فروش را کلیک کنید.

 

 

۲.نوع پذیرش را مشخص کنید.

 

 

۳.بر اساس نوع پذیرش انتخاب شده مشخصات دارو وبیمه را وارد کنید.

 

 

۴.در قسمت مشخص شده نحوه محاسبه قیمت را مشاهده میکنید.

برای ثبت نسخه میتوانید از دکمه ثبت و یا از دکمه های ترکیبی موجود در پایین صفحه مذکور استفاده کنید.

 

 

۵.با استفاده از دکمه ثبت و صندوق همزمان با ثبت نسخه امکان دسترسی به صندوق برای شما فراهم میشود.