گزارش فاکتور خرید

۱.برای دریافت لیست از فاکتور خرید های ثبت شده در سیستم ، متوانید از گزارش فاکتور خرید استفاده کنید.

 

 

۲.در فرم گزارش گیری فاکتور خرید با تعیین پارامتر ها میتوانید لیستی از فاکتور خرید را مشاهده کنید.

.