گزارش ماهیانه بیمه

۱. برای دریافت فایل گزارش ماهیانه بیمه و دریافت فرم خلاصه حساب میتوانید از منوی بیمه، گزارش ماهیانه بیمه را انتخاب کنید.

 

۲. در فرم گزارش بیمه، نام بیمه  و زیر بیمه مربوطه  و تاریخ را انتخاب میکنیم.

 

۳. با انتخاب دکمه پرینت میتوانید گزارشی از تعداد نسخ ثبت شده را مشاهده کنید

 

۴. با انتخاب دکمه خلاصه حساب، فرم تحویل نسخ مربوط به داروخانه را دریافت می کنید.

 

۵. نمونه فرم خلاصه حساب خدمات درمانی