گزارش موجودی کالا

۱.بنا به تفکیک انبار میتوانید از گزارش موجودی کالا استفاده کنید.

 

 

۲.انبار و تاریخ جهت مشاهده موجودی انبار انتخاب کنید.

امکان مشاهده فایل خروجی در اکسل وجود دارد.

 

 

۳.نمونه گزارش موجودی کالای انبار انتخاب شده