گزارش کارت کالا و دارو

۱.در صورت داشتن انبار گردانی برای مشاهده گردش موجودی کالا میتوانید از قسمت مشخص شده استفاده کنید.

 

 

۲.با انتخاب نام کالا و انبار مورد نظر گردش کالا مورد نظر را در انبار مربوطه مشاهده میکنید.