گزارش کلی فروش

۱.برای گرفتن گزارش کلی از فروش داروخانه با تاریخ مورد نظر ، روی گزارش کلی فروش کلیک کنید.

 

 

 

۲.نوع نسخه ، تاریخ و ساعت و تمامی اطلاعات خواسته شده را بر اساس نیاز خود وارد کنید.

در مرحله گزینه مشخص شده را کلیک کنید تا گزارش تکمیل شود.

با کلیک روی گزینه پرینت میتوانید از گزارش فروش ، پرینت چاپی داشته باشید.