آموزش تعرفه خدمات دارویی

آموزش تعرفه خدمات دارویی سال مصوبه فروردین ۱۳۹۸ ویژه داروخانه های روزانه

۱.در حال حاضر به ازای هر زیر بیمه چهار تعرفه در سیستم تعریف شده, مطابق شکل تعرفه ای که تعداد آن ۰-۰ هست را انتخاب               نموده و آن را حذف نمایید.

۲.حال تعرفه ای که تعداد آن برابر ۱-۱ است را کلیک نمایید تا اطلاعات آن در بالا لود شود و سپس آن را مطابق شکل ویرایش نمایید

 

۳.حال روی تعرفه ای که تعداد  آن برابر ۲-۲ است کلیلک نمایید تا اطلاعات آن در بالا لود شود و مطابق شکل آن را ویرایش کنید

 

۴.حال تعرفه ای که تعداد آن برابر ۳-۰ است را انتخاب کنید و بعد از لود اطلاعات آنها را مطابق عکس ویرایش نمایید لازم به ذکر است که این سه مرحله را برای تمام بیمه ها انجام دهید

 

۵.در نهایت شما در هر بیمه سه  تعرفه مطابق شکل خواهید داشت

 

تنظیم تعرفه ها نیروهای مسلح زیر بیمه عادی مخصوص داروخانه های غیر خصوصی( نظامی , دولتی و ..)

دقت کنید این تغییرات مربوط به داروخانه غیر خصوصی میباشد.

۱.فرم تعریف مقادیر تعرفه خدمات دارویی را مطابق تصویر انتخاب میکنیم.

۲. تعرفه ای که تعدا آن برابر ۱-۱ هست را انتخاب میکنیم و مطابق تصویر ویرایش میکنیم

۳. سپس تعرفه ای که تعداد آن ۲-۲ است را ویرایش کنید

۴. و در انتها تعرفه که تعداد آن برابر ۳-۰ است را ویرایش کنید