آموزش ثبت و ویرایش دلایل مراجعه بیمار

آموزش ثبت و ویرایش دلایل مراجعه بیمار nv nsj xvhpd ld fhan.