Category: امکانات نرم افزار پزشکیار باستانی طب

امکانات نرم افزار پزشکیار باستانی طب

ماژول پرونده الکترونیک بیمار

ماژول نوبت دهی و نوبت گیری

ماژول صندوق و پذیرش

ثبت چندین پزشک در نرم افزار و انجام مراحل پذیرش

نظم در روند ثبت نوبت در نرم افزار باستانی طب

آیا نوبت های اخذ شده از طریق اینترنت قابل مشاهده در نرم افزار میباشد؟

نوبت گیری اینترنتی

نظم در روند ثبت نوبت در نرم افزار باستانی طب

انتخاب نوع بیمه و ارسال اطلاعات به سازمان بیمه گر

بیشتر بخوانید