قراردادن بیمه کمیته به عنوان زیر بیمه خدمات درمانی

۱. ابتدا از منوی بیمه, “قرادادهای بیمه” را انتخاب میکنیم.

 

 

۲. در صفحه تعریف قراردادهای بیمه، ابتدا “بیمه خدمات درمانی” را انتخاب کرده و زیر بیمه را تعریف می کنیم.

زیر بیمه عادی بیمه کمیته را باید با نام سایر اقشار نظام ارجاع یک(عادی)، به عنوان زیر بیمه خدمات تعریف کرد و نام فایل ارسالی به بیمه را هم باید (nos18) در نظر بگیرید.

 

 

۳.در صفحه “تعریف بیمه قراردادها”، ابتدا “بیمه خدمات درمانی” را انتخاب کرده و زیر بیمه را تعریف می کنیم.

بیمه کمیته زیر بیمه خانواده را باید بانام سایر اقشار نظام ارجاع یک(خانواده) به عنوان زیر بیمه خدمات تعریف کرده و نام فایل ارسالی به بیمه را هم باید (nos20) در نظر بگیرید.