آموزش تعرفه otc

  1. برای تغییر تعرفه otc  بایستی ابتدا تعریف مقادیر تعرفه خدمات داروئی را از منوی اطلاعات پایه  انتخاب کنید

 

 

۲.ابتدا تعرفه های otc  موجود در لیست را حدف نمایید.

 

۳. اولین تعرفه otc  را مطابق تصویر وارد نموده  و ثبت کنید

 

۲. دومین تعرفه otc را مطابق تصویر وارد نمایید و ثبت کنید

۳. سومین تعرفه otc را مطابق تصویر وارد نمایید و ثبت کنید

 

۴. در نهایت مقادیر تعرفه otc  شما نیز مطابق تصویر زیر خواهد بود.