دستور دارویی

۱. برای نوشتن دستور دارویی جدید در و اطلاعات پایه گزینه دستور دارویی ا انتخاب کنید.

گزینه دستور دارویی جدید را انتخاب کنید.

 

 

۲. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و دکمه ثبت را کلیک کنید تا اطلاعات ذخیره شود.