خدمات فریز

۱. در منو اطلاعات پایه گزینه فریزینگ ۲ گزینه تعریف دارو های فیریز و خدمات فریز تعریف شده که با انتخاب هر کدام صفحه مربطه باز میشود.

 

 

۲. با انتخاب گزینه (Create New) میتوانید مورد جدید را تعریف کنید.

 

 

 

 

۳. با انتخاب گینه تعریف دارو های فریز این صفحه برای شما باز میشود. اطلاعات مورد نظر را وارد کنید و گزینه (Create) را کلیک کنید.