آموزش ثبت و ویرایش اطلاعات مرکز

در منوی اطلاعات پایه، با انتخاب اطلاعات مرکز این صفحه نمایان می شود. با وارد کردن اطلاعات و فشردن دکمه ایجاد، قسمتی از این اطلاعات در صفحه نرم افزار

و قسمت دیگر بر روی فیش پذیرش و نوبت دهی چاپ می شوند.