آموزش تعریف قرارداد و سهم سازمان بیمه گر

جهت ثبت قرارداد بیمه ای با سازمان های بیمه گر می بایست از منو اطلاعات پایه – زیر منو بیمه وارد صفحه لیست قرارداد های بیمه ای شوید.

منو قرارداد بیمه در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

پس از نمایش اطلاعات قرارداد های قبلی که در سیستم ثبت شده با استفاده از گزینه ویرایش یا حذف می توانید تغییرات لازم را ثبت نموده و همچنین برای ثبت قرارداد جدید از گزینه سبز رنگ بیمه جدید را انتخاب نمایید.

لیست قرارداد بیمه ای در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

کد قرارداد و نام سازمان بیمه گر و درصد سهم سازمان را در فیلدهای معین شده تایپ نموده و در صورتی که اطلاعات مورد نیاز الزامی باشد می بایست گزینه ها را تیک زده و اطلاعات لازمه را در سیستم ثبت نمایید.

در صورتی که برای سرویس و خدمات خاص سازمان بیمه گر مبلغی را به عنوان تعهد در نظر گرفته باشد می بایست از گزینه آبی رنگ ثبت و تخصیص ثیمت خاص به سرویس را بزنید.


تخصیص قیمت خاص به قرارداد بیمهای در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

مبلغ مورد نظر را در فیلد مشخص شده وارد کرده و گزینه ثبت را بزنید.