اقلام دارویی اعلام شده مسلح که شامل تعرفه نمی شوند

برای اینکه تعرفه دارویی به اقلام اعلام شده بصورت خودکار صورت نگیرد، می بایست در صفحه فرم “ورود اطلاعات دارویی”  تیک  “شامل تعرفه نمی باشد” را بزنید.

اقلام و ملزوماتی که طبق مقررات برای جانبازان و عائله ایشان و فرزند شهید با فرانشیز صفر، مورد تعهد سازمان است، ولی موجب افزایش تعرفۀ خدمات دارویی نمی‌گردد.
    شرح خدمتکد  فراسازمانی     شرح خدمتکد فراسازمانی       شرح خدمت  کد  فراسازمانی
میکروست91135سرنگ 2 سی سی99945سرنگ 20 سی سی99946
اسکالپ وین99869سرنگ 5 سی سی99943سرنگ 50 سی سی99944
آنژیوکت99870سرنگ10 سی‌سی99947