اقلام دارویی اعلام شده مسلح که شامل تعرفه نمی شوند

برای اینکه تعرفه دارویی به اقلام اعلام شده بصورت خودکار صورت نگیرد، می بایست در صفحه فرم “ورود اطلاعات دارویی”  تیک  “شامل تعرفه نمی باشد” را بزنید.

اقلام و ملزوماتی که طبق مقررات برای جانبازان و عائله ایشان و فرزند شهید با فرانشیز صفر، مورد تعهد سازمان است، ولی موجب افزایش تعرفۀ خدمات دارویی نمی‌گردد.
    شرح خدمت کد  فراسازمانی      شرح خدمت کد فراسازمانی        شرح خدمت   کد  فراسازمانی
میکروست 91135 سرنگ 2 سی سی 99945 سرنگ 20 سی سی 99946
اسکالپ وین 99869 سرنگ 5 سی سی 99943 سرنگ 50 سی سی 99944
آنژیوکت 99870 سرنگ10 سی‌سی 99947