اقلام دارویی اعلام شده مسلح که شامل تعرفه نمی شوند

برای اینکه تعرفه دارویی به اقلام اعلام شده بصورت خودکار صورت نگیرد، می بایست در صفحه فرم “ورود اطلاعات دارویی”  تیک  “شامل تعرفه نمی باشد” را بزنید.

اقلام و ملزوماتی که طبق مقررات برای جانبازان و عائله ایشان و فرزند شهید با فرانشیز صفر، مورد تعهد سازمان است، ولی موجب افزایش تعرفۀ خدمات دارویی نمی‌گردد.
    شرح خدمت کد  فراسازمانی      شرح خدمت کد فراسازمانی        شرح خدمت   کد  فراسازمانی
میکروست ۹۱۱۳۵ سرنگ ۲ سی سی ۹۹۹۴۵ سرنگ ۲۰ سی سی ۹۹۹۴۶
اسکالپ وین ۹۹۸۶۹ سرنگ ۵ سی سی ۹۹۹۴۳ سرنگ ۵۰ سی سی ۹۹۹۴۴
آنژیوکت ۹۹۸۷۰ سرنگ۱۰ سی‌سی ۹۹۹۴۷