پذیرش جدید

 

۲-اطلاعات بیمار شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی و …  در این کادر وارد میشود .

 

۳-پس از ثبت اطلاعات اولیه بیمار، در این قسمت نام پزشک، تکنسین و همچنین نوع خدمت را مشخص میکنیم . (جهت اطلاع از نحوه وارد کردن

نام پزشک، نوع خدمت و کلیه گزینه های این قسمت به راهنمای  اطلاعات پایه مراجعه کنید .)

 

۴-در اینجا اطلاعات مالی بیمار قابل مشاهده است . در صورت پرداخت وجه نقد یا کارت خوان مشخص مینمایید که به کدام صندوق واریز شود.

همچنین در صورت وجود چندین دستگاه کارتخوان، امکان انتخاب وجود دارد .
نکته : کلید ترکیبی ( Ctrl + Shift) برای هر کدام از این فیلدها به شما کمک میکند تا مبلغ اصلی پس از هر محاسبه نمایان شود .