آموزش و طریقه کار کردن با بخش ها و قسمت های مختلف نرم افزار مدیریت مطب پزشکیار باستانی طب.