نرم افزارهای تخصصی فیزیوتراپی

نرم افزار فیزیوتراپی شامل پنج بخش پذیرش، نوبت دهی و پرونده الکترونیک و مراجعات بیمار، تقسیط در پرداخت و طول درمان بوده که هر پزشک می تواند با داشتن آپشن های متعدد و امکانات فراوان در قسمت های مختلف نرم افزار مدیریت مطب پزشکیار باستانی طب، اطلاعات را ثبت و گزارشگیری نموده و یا اطلاعات آماری را تحلیل نماید.

بیشتر بخوانید