آموزش تعریف بخش های مختلف مرکز درمانی

جهت تعریف سرویس و خدمات در نرم افزار می بایست از منو اطلاعات پایه – زیر منو سرویس و خدمات کلیک نمایید تا صفحه سرویس و خدمات برای شما لود شود.

تعریف سرویس و خدمات در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

شما می توانید لیست سرویس و خدمات را مشاهده نموده و در صورت ویرایش اطلاعات از گزینه ها – ویرایش را انتخاب نمایید. در صورتی که بخواهید سرویس و خدمات جدید تعریف نمایید از گزینه سبز رنگ سرویس جدید وارد صفحه ذیل شوید.


اطلاعات مورد نیاز در زمان ثبت سرویس ها در نرم افزار پزشکیار باستانی طب

طبق عکس فوق اطلاعات مورد نیاز را به صورت صحیح و در صورت لزوم تکمیل نمایید.

نکته ماژول بیمه ای ) در صورتی که ماژول بیمه ای داشته باشین گزینه های قیمت بیمه ای و مابه التفاوت بیمه ای را مشاهده می نمایید.

نکته ماژول انبار ) در صورتی که ماژول انبار در نرم افزار فعال باشد گزینه لوازم مصرفی جزعی دارد نمایش داده می شود.