نرم افزارهای مورد نیاز

نرم افزارهای عمومی

Advanced IP Scanner

دانلود

TeamViewer

دانلود

Adobe Connect

دانلود

RustDesk

دانلود

KMS Activator

دانلود

نرم افزارهای تخصصی

SQL Server 2014

دانلود

Launch File

دانلود

Logo & Wallpaper

دانلود

SQL Server 2017 & SSMS

دانلود

Bastani Installer

دانلود

Data Base

دانلود

SQL Server 2019 & SSMS

دانلود

Auto SQL Backup

دانلود
ورژن جدید

New Version

دانلود

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان