مجموعه آموزش های نرم افزار باستانی طب

ضمن تشکر از انتخاب نرم افزار پزشکیار باستانی طب جهت مدیریت مراکز درمانی، آموزش هایی جهت یادگیری اولیه و کار با نرم افزار توسط تیم باستانی طب تنظیم و تهیه شده است. در این بخش سعی بر این داریم تا تمامی بخش های نرم افزار باستانی طب را به طور کامل شرح دهیم.

ثبت درخواست دمو و مشاوره رایگان